ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมของตำบล U2T for BCG

อ่านเพิ่มเติม

แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น อ่านเพิ่มเติม “แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG”

แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page”

ขอแสดงความยินดี กับทีม U2Tตำบลแพด รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Hackaton ระดับภาค

เผยเเพร่เมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความยินดี กับทีม U2Tตำบลแพด สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Hackaton ระดับภาค ด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยจะได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป    (ตัวแทนหนึ่งเดียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สุดยอดมากๆค่ะ)
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
หัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าหน่วย อว.ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร

อาจารย์สมบัติ เทียบแสง
ประสานงานด้าน CIO และ TCD มหาวิทยาลัย

ดร.วินิธา พานิชย์

 ผู้ประสานงาน U2T มหาวิทยาลัย

นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี
ผู้ประสานงาน U2T มหาวิทยาลัย
IP 76 เบอร์ 096-6494241

คู่มือแนวทางดำเนินการ

คู่มือแนวทางดำเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

คู่มือปฏิบัติงานผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

facebook