หัวข้อข่าว

แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ U2T for BCG

รายงานผลการประเมินโครงการ U2T for BCG

สรุปโครงการ U2T ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ประชุมหารือจัดทำโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางจัดจำหน่าย Online

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

ประชุมหารือเตรียมจัดนิทรรศการ U2T for BCG

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน U2T for BCG

รายงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ (C-06)

แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG