แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ 659 เข้าชม

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG ส่วนกลางจึงขออนุเคราะห์ประธานตำบลหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องตอบแบบสอบถามตามรายละเอียดด้านล่างนี้ —– ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565—-

1.แบบสอบถามสำหรับตัวแทนชุมชน (อย่างน้อยตำบลละ 2 คน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhnWRRvUUkfgQZV6uwDj9nZgUi2KjpPSWApRNx4M27O5d6Q/viewform?usp=sharing

2แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตผู้รับจ้างงาน (อย่างน้อยตำบลละ 3-5 คน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkXRrGl6P7ebMoPfLmjndIVBzchzHqQStNiETSnDbGXB5wPQ/viewform?usp=sharing

3แบบสอบถามสำหรับประชาชนผู้รับจ้างงาน (อย่างน้อยตำบลละ 3-5 คน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgEz-7PcOkqD_Kb89OI0ZAuZihYFekmMC-_V25kxmMr1fpYg/viewform?usp=sharing

4แบบสอบถามสำหรับผู้นำ (อย่างน้อยตำบลละ 3 คน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev54IwqrA-9DYxiVL3dEH72AKVq3TFerlZ5A4LqwVXyeXJ6Q/viewform?usp=sharing

5แบบสอบถามสำหรับอาจารย์ (อย่างน้อยตำบลละ 3 คน)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTp4dxJ6koOlvlqjCqXXrpvga3vjHPhdeAMkQFYEpEhX76Dw/viewform?usp=sharing