แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page

เผยเเพร่เมื่อ 724 เข้าชม

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจักได้สรุปรายงานภาพรวมการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยทั้ง 51 ตำบล เป็น One Page เพื่อสรุปส่งให้ สป.อว. จึงขอความอนุเคราะห์ประธานตำบลหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปรายงาน One Page ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วขอความอนุเคราะห์ส่งที่ email:fhon.numfhon2013@gmail.com ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2565 เพื่อส่วนกลางจักได้รวบรวม เสนอ. ผู้บริหารต่อไปค่ะ
1. แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
2. ตัวอย่างการรายงาน One Page