แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น อ่านเพิ่มเติม “แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG”

แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่คณะ/สถาบัน ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาผลักดันผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ในระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) นั้น อ่านเพิ่มเติม “แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page”