ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารทำชุดเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการ U2T for BCG

เผยเเพร่เมื่อ 2168 เข้าชม

ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารทำชุดเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการ U2T for BCG

Power Point ประกอบการประชุม ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประธานตำบล/ทีมตำบล
1.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายตอบแทนโครงการ U2T for BCG  ดาวน์โหลด
2. รายงานการตรวจรับงาน ดาวน์โหลด
3. ทะเบียนคุมบัญชีการเบิกจ่าย (รายตำบล) ดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับผู้รับจ้างงานโครงการฯ
1. บันทึกนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและส่งมอบงานโครงการ U2T for BCG จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด
3. สำเนาสัญญาจ้างงาน (คู่สัญญา) จำนวน 1 ฉบับ (งานบริหารบุคคลฯ จะส่งคืนให้ผู้รับจ้างงานสำหรับเดือน ก.ค. 65 สามารถส่งล่าช้าได้)
4. สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (ผู้รับจ้างงานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ)
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ผู้รับจ้างงานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ)
6. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด

*Google Form ผู้รับจ้างงานกรอกข้อมูลบัญชีสำหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการ U2T for BCG**
ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.30 น.
https://qr.page/g/4gOB7BnjXMB
หรือ QR CODE