หัวข้อข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน U2T for BCG

ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ (C-06)

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารทำชุดเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการ U2T for BCG

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม U2T Hackathon 2022

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ประชุมชี้แจงรายรายละเอียดการดำเนินการโครงการ U2T for BCG ผ่าน ZOOM โดย สป.อว.

คู่มือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ร่วมกับงานบริหารบุคคลและนิติการ