ประชุมชี้แจงรายรายละเอียดการดำเนินการโครงการ U2T for BCG ผ่าน ZOOM โดย สป.อว.

เผยเเพร่เมื่อ 726 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญผู้ที่เกี่ยงข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานโครงการขันเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ หารือและซักถามในประเด็นที่สนใจ ฯลฯ เอกสารประกอบการประชุม