หัวข้อข่าว

รายงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

แบบติดตามประเมินผลโครงการU2T for BCG

แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ U2T for BCG แบบ One Page

รายงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

ขอแสดงความยินดี กับทีม U2Tตำบลแพด รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Hackaton ระดับภาค

ขั้นตอนการใช้งาน BCG Learning Platform

คณะกรรมการประจำตำบล สัมภาษณ์ (ออนไลน์) ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2565

พื้นที่ดำเนินการ U2T for BCG จำนวน 51 ตำบล