แบบฟอร์มต่าง ๆ/เอกสารต่างๆ

    แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องของโครงการ U2T for BCG

  1. แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด
  2. หนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด
  3. แบบฟอร์มขอลาออกจากโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด
  4. แบบฟอร์ม รายงาน One Page ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับประธานตำบล/ทีมตำบล
1.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายตอบแทนโครงการ U2T for BCG  ดาวน์โหลด
2. รายงานการตรวจรับงาน ดาวน์โหลด
3. ทะเบียนคุมบัญชีการเบิกจ่าย (รายตำบล) ดาวน์โหลด  
เอกสารสำหรับผู้รับจ้างงานโครงการฯ
1. บันทึกนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและส่งมอบงานโครงการ U2T for BCG จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด
3. สำเนาสัญญาจ้างงาน (คู่สัญญา) จำนวน 1 ฉบับ (งานบริหารบุคคลฯ จะส่งคืนให้ผู้รับจ้างงาน)
4. สำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (ผู้รับจ้างงานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ)
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ผู้รับจ้างงานเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อ)
6. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด

รหัสโครงการขับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
1. คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
4. คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด
8. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาวน์โหลด

หนังสือเวียนโครงการ U2T for BCG
1. หนังสือ  อว 0621 /ว 616 ลว 15  สิงหาคม  2565  เรื่อง แจ้งกำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ U2T for BCG ฉบับสมบูรณ์
   1. แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ  U2T for BCG ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด

กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์ตำบลได้จัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์จัดทำรูปเล่มสันกาว/และนำส่ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ค่ะ
และส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ Word และ Pdf ส่งเข้าเมลล์ fhon.numfhon2013@gmail.com