หัวข้อข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐากรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 499/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T for BCG รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก U2T for BCG รอบที่ 1

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 459/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T for BCG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รอบที่ 1