หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. หนังสือ สป.อว. ที่ 0224.1/ว12531 ลว. 13 มิ.ย. 65 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและมอบนโยบายการดำเนินโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด   เอกสารประกอบการประชุม

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0409.6/ว 126 ลว 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ดาวน์โหลด

3. หนังสือ สป.อว.ด่วนที่สุด ที่ 0224.1/ว13611 ลว 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ดาวน์โหลด

4. หนังสือ สป.อว.ด่วนที่สุด ที่ 0224.1/ว13672  ลว 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (Kick-Off) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด

5. หนังสือ สป.อว.ด่วนที่สุด ที่ 0224.1/ว13851 ลว 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T for BCG (การอัพโหลดไฟล์วิดีทัศน์) ดาวน์โหลด

6. หนังสือประทับตรา สป.อว. ที่ อว 0224.1/ว14935 ลว 20 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของอธิการบดีและเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด

7. หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ 0224.1/152 ลว 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด

8. หนังสือ ประทับตรา สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว15667 ลว 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 ดาวน์โหลด

9. หนังสือ ประทับตรา สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว15692 ลว 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามอัตราที่ว่างอยู่ พร้อมนำเข้าข้อมูลในระบบ PBM ดาวน์โหลด
———————ขยายเวลาดำเนินโครงการถึงมีนาคม 2566————-

10. หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0224.1/ว25904 ลว. 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง การดำเนินการโครงการ U2T for BCG ขยายถึง 31 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด

12. หนังสือ สป.อว.  ที่ อว 0224.1/ว 1800  ลว. 27 มกราคม 2566 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมโครงการ U2T for BCG ดาวน์โหลด